subpages-edge

Ordlista

3D-modell
3D står för tre dimensioner vilket betyder att en 3D-modell är en visualisering som visar både höjd, bredd och djup.

A-ritning
Arkitektritning, är ett samlingsnamn för sammanställnings-, uppställnings- och detaljritningar för en byggnad.

ABS18
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare. Ett standardavtal som Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund m.fl. enats om för att komplettera och förtydliga lagen. Överenskommelsen innefattar förutom bestämmelserna även Entreprenadkontrakt (ABS 18) och kontraktsbilagan Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18).

ArchiCAD
Ett ritprogram som b.la. används till att producera ritningar och 3D-modeller av byggnader.

Arkitektur
Formgivning av i första hand byggnader.

Arkitekt
Person som är utbildad i att från estetiska och funktionella aspekter forma byggnader och bebyggelse.

Arkivritning
En ritning som är avsedd att arkiveras.

BBR
Boverkets byggregler. Är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastsälls av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bl a utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.

Bygglov
Tillstånd för bygget som beslutas av Byggnadsnämnden.
När man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den.

Bygglovshandling
Hela underlaget som ligger till grund för beslut om bygglov från Byggnadsnämnden. Underlaget innehåller ansökningsblanketter, ritningar samt nybyggnadskarta.

Bygglovsritningar
De ritningar som visar det planerade bygget och innefattar planlösning, fasader, sektion- och situationsplan.

Bygghandling
Hela underlaget för utförandet av byggnationen.

Byggherre
Den som utför eller låter utföra en byggnation, rivnings- eller markarbete. Byggherren är ansvarig för att gällande bestämmelser uppfylls när arbetet är utfört. Det är ofta fastighetsägaren som blir Byggherre.

Byggnadsingenjör
En yrkestitel som bärs efter examen inom en viss grad av teknologiskt kunnande inom byggbranschen.

Byggnadsnämnden
Den nämnd som ansvarar byggnadsverksamheten i kommunen och ser till att lagar och bestämmelser uppfylls gällande t.ex. bygglov, rivningslov och marklov.

CAD
CAD står för Computer Aided Design.

DDS-CAD
DDS-CAD är ett ritprogram, som bl.a. används för att producera ritningar, mängdlistor samt underlag för konstruktion, energiberäkningar och renderingar.

Delad entreprenad
Delad entreprenad innebär att kontrakt skrivs mellan uppdragsgivaren och två eller flera företag som anlitas för olika delar i byggprojektet.

Detaljplan
En bindande plan som reglerar ett visst områdes utformning och är den som ligger till grund när kommunen beslutar om ansökta lov.

El-ritning
Elritning, de ritningar som visar elinstallationer, tas fram av elprojektören.

Energibalansberäkning
En teoretiskt beräkning hur en byggnads energibehov kommer att se ut.

Energibesiktning
Undersökning om hur energikostnaderna eventuellt kan sänkas för en fastighet.

Energideklaration
En kartläggning över en byggnads energianvändning. Genom en sådan deklaration ges möjlighet att göra jämförelser med liknande byggnader.

Fasadritning
Ritning som visar utformning av byggnadens yttre.

Generalentreprenad
Ett avtal som sluts mellan uppdragsgivaren och en entreprenör – generalentreprenören – som åtar sig ansvaret för hela produktionen. Generalentreprenören träffar i sin tur avtal med underentreprenörer, där då generalentreprenören betraktas som beställare i förhållande till underentreprenörerna.

Geoteknisk undersökning
Utförs ofta innan byggnation för att undersöka markens stabilitet och bärförmåga. Visar då vad marken består av som ti ex berg, lera eller sandjord. Ger då svar och riktlinjer hur bl a grundläggning bör utföras.

Grundritning
Den ritning som visar grundläggnignens konstruktion.

Kontrollplan
En plan som tar upp vilka kontroller och anmälningar som ska göras gällande byggprojektet samt vilka intyg eller handlingar som byggnadsnämnden ska ha in.

K-ritning
Konstruktionsritning, de ritningar som visar konstruktionen, tas fram av konstruktören.

Kontrollansvarig
Kontrollansvarig biträder byggherren och är den som ska utföra byggnationens kontroller och besiktningar.

Marklov
Tillstånd som krävs för att ändra markens höjdläge eller fälla och plantera en större mängd träd på ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Miljödeklaration
En kartläggning över om inomhusmiljön är tillfredställande eller om det finns problem som kan behöva åtgärdas.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser används för områden som saknar detaljplan och är bindande.

PBL
Plan och bygglagen som reglerar byggande i Sverige.

Planritning
Planlösning, ritning som visar ett horisontellt snitt av en byggnad. Där syns byggnads rumssamband och bland annat fast möblering kan illustreras.

Relationsritning
Ritning som visar hur utförande av byggnaden eller anläggningen gick till. De ändringar som gjorts under bygget ritas sedan in i de ursprungliga handlingarna.

Rivningslov
Tillstånd som krävs för att riva en byggnad på ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Rivningsanmälan
Minst tre veckor innan rivning påbörjas efter det att rivningslov godkänts ska en anmälan göras till byggnadsnämnden.

Rivningsplan
En plan som berättar om hur rivningsmaterial kommer att hanteras.

Rotavdrag
En skattereduktion på 50% av arbetskostnaden för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus eller bostadsrätter.

SBR
Svenska Byggingenjörers Riksförbund. En ideel yrkesorganisation. Utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete.

Sektionsritning
Sektion, visar ett specifikt, vertikalt snitt genom en byggnad. Där kan bland annat rumshöjder och takvinklar utläsas.

Slutbesiktning
En kontroll som görs när byggnationen är färdig och som enligt konsumenttjänstlagen ska göras av en opartisk, kunnig och erfaren besiktningsman.

Slutbevis
Ett sorts kvitto som erhålls av byggnadsnämnden när byggnationen är klar och kvalitetsansvarige har sänt in kontrollplan och aktuella intyg för godkännande.

Startbesked
Startbesked är ett besked man måste erhålla innan man får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Totalentreprenad
Ett uppdragsavtal som sluts när en och samma entreprenör får i uppdrag att både projektera och utföra byggnation. Kallas också funktionsentreprenad.

Upphandling
Åtgärd för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett avtal gällande byggentreprenader.

Översiktsplan
En inte bindande plan som kommunen använder för att visa hur de har tänkt kring utveckling av bebyggelsen samt användande av mark och vatten.

Överbesiktning
En besiktning som kan begäras och utföras av en ny besiktningsman då någon av parterna är missnöjd med en slutbesiktning. Den nya besiktningsmannen utses av båda parter gemensamt.

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.